لاندا
2018/12/22
(نظر)
تاریخچه حسابداری

نگهداری دفاتر حســابداری ـ گر چه به شــکل بسیار ساده ـ از قرنها پیش در تاریخ بشر معمول بوده است. بابِلیها پرداخت حقوق و دستمزد را با خط میخی بر الواح گلی نقش می کردند ؛ مصریان قدیم درآمد و هزینۀ دستگاههای دولتی و عملیات و معاملات بنگاههای بازرگانی را بر روی کاغذ پاپیروس ثبت مینمودند.

لاندا
2018/12/15
(نظر)
بستن حسابهای سود و زیانی (حسابهای موقت)

طبق معادله اساسی حسابداری (دارایی = بدهی + سرمایه) مانده همه حسابها بجز حسابهای دارایی، بدهی، و سرمایه باید در انتهای دوره مالی 0 باشد.

لاندا
2018/12/10
(نظر)
نحوه ایجاد (ثبت) سند اختتامیه (پایانی)

آخرین عملیات سال مالی در سیستمهای مالی ثبت سند اختتامیه و بستن سال مالی است

لاندا
2018/12/09
(نظر)
دکتر جو به عنوان رییس آیفک انتخاب شد.

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (آیفک) روز گذشته انتخاب دکتر این کی جو از جمهوری کره به سمت رییس جدید آیفک را اعلام کرد. دکتر جو طی یک دوره‌ی دو ساله تا نوامبر 2020 به عنوان رییس آیفک خدمت خواهد کرد.

لاندا
2018/12/02
(نظر)
ثبت سند برداشت سهامداران (شرکا)

برداشت توسط سهامداران، یعنی اینکه یکی از سهامداران به دلایل شخصی از حسابهای شرکت و یا صندوق برداشتی انجام می‌دهد.

لاندا
2018/12/22
(نظر)
مفهوم و تعریف حسابداری (حسابداری چیست؟)

تصمیم‌گیری صحیح و به موقع، رمز موفقیت مؤسســات اســت. حسابداری، به عنوان یک سیستم اطلاعاتی، نه تنها در حصول این موارد نقش اصلی و اساســی را ایفا می‌کند، بلکه با شفافیت بخشیدن به فضای اقتصادی و مالی هر کشــور (و کل جهان) عاملی تعیین‌کننده در موفقیت سیاســت‌هایی است که به منظور ایجاد عدالت اجتماعی، وضع و اجرا می‌شوند.

لاندا
2018/12/12
(نظر)
ارسال اسناد، فاکتور فروش، رسید دریافت به ایمیل افراد

در سامانه کسب و کار آنلاین لاندا براحتی می‌توانید سند، فاکتور و سایر موارد مورد نظر خود را به ایمیل سایرین ارسال نمایید.

لاندا
2018/12/09
(نظر)
سوالات و کلید آزمون رسمی حسابداری سال 1397 منتشر شد.

سوالات آزمون های از جمله قانون مالیات ها، قانون تجارت، حسابداری، حسابرسی به همراه کلید ها منتشر شد.

لاندا
2018/12/04
(نظر)
ثبت سند واریز سهامداران (شرکا)

واریز توسط سهامداران، یعنی اینکه یکی از سهامداران برای افزایش نقدینگی شرکت و یا پرداخت بدهی قبلی به حسابهای شرکت مبلغی واریز می‌کند.

لاندا
2018/11/21
(نظر)
مدیریت حسابهای تفصیلی

یکی از بخشهای اصلی نرم افزارهای حسابداری، قسمت حسابهای تفصیلی است.