دامنه کاربرد این استاندارد، باید برای‌ ارائـه‌ داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای‌ جاری‌ در ترازنامه‌ بکار گرفته‌ شود.

دامنه کاربرد استاندارد حسابداری شماره 14

این‌ استاندارد باید برای‌ ارائـه‌ داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای‌ جاری‌ در ترازنامه‌ بکار گرفته‌ شود.

اهداف متفاوت طبقه بندی داراییها و بدهیهای جاری و غیر جاری:

ارائـه‌ معیاری‌ تقریبی‌ از نقدینگی‌ واحد تجاری ابزاری‌ برای‌ تشخیص‌ آن‌ حصه‌ از منابع‌ و تعهدات‌ واحد تجاری‌ که‌ گردش‌ مستمر دارد.

محدودیتهای‌ تفکیک‌ اقلام‌ جاری‌ و غیرجاری‌

کلیه واحدهای تجاری به استثنای موارد زیر، باید را رعایت الزامات این استاندارد، داراییهای جاری و بدهیهای جاری را به عنوان  طبقاتی جداگانه در ترازنامه منعکس نمایند:

1. مشمول استاندارد حسابداری خاصی باشند، یا.

2. مشمول مفاد قوانین آمره مشخصی باشند، یا.

3. چرخه عملیاتی آنها نامشخص یا خیلی طولانی باشد.

در شرایط یاد شده، واحدهای تجاری از ارائه جمعهای فرعی برای داراییها و بدهیها که در ذهن استفاده کنندگان صورتهای مالی طبقه بندی موصوف را تداعی کند، پرهیز کنند.

داراییهای جاری

یک‌ دارایی‌ زمانی‌ باید به‌ عنوان‌ دارایی‌ جاری‌ طبقه‌بندی‌ شود که‌:

الف‌. انتظار رود طی‌ چرخه‌ عملیاتی‌ معمول‌ واحد تجاری‌ یا ظرف‌ یکسال‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌ ، هر کدام‌ طولانی‌تر است‌، مصرف‌ یا فروخته‌ شود، یا به‌ وجه‌ نقد یا دارایی‌ دیگری‌ که‌ نقد شدن‌ آن‌ قریب‌ به‌ یقین‌ است‌، تبدیل‌ شود، یا

ب. وجه‌ نقد یا معادل‌ وجه‌ نقدی‌ باشد که‌ استفاده‌ از آن‌ محدود نشده‌ است‌.

سایر داراییها باید به‌ عنوان‌ داراییهای‌ غیرجاری‌ طبقه‌بندی‌ شود.

نمونه‌ اقلامی‌ که‌ به‌ عنوان‌ دارایی‌ جاری‌ طبقه‌بندی‌ می‌شود :

الف‌. مانده‌ وجوه‌ نقد و مانده‌ حسابهای‌ بانکی‌، به‌ استثنای‌ مواردی‌ که‌ اعمال‌ محدودیت‌ در مصرف‌ آنها مانع‌ از استفاده‌ این‌ اقلام‌ برای‌ عملیات‌ جاری‌ شود

ب. حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری و غیر تجاری

ج. موجودی مواد وکالا و کاردرجریان پیشرفت پیمانهای بلند مدت

د. سهام شرکتها، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که به قصد نگهداری تحصیل نشده و به سهولت قابل نقد شدن است.

ه. پیش پرداختهای خرید داراییهای  جاری

و. پیش پرداختهای هزینه های جاری

بدهیهای‌ جاری‌

یک‌ بدهی‌ زمانی‌ باید به‌عنوان‌ بدهی‌ جاری‌ طبقه‌بندی‌ شود که‌ انتظار رود طی‌ چرخه‌ عملیاتی‌ معمول‌ واحد تجاری‌ یا ظرف‌ یکسال‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌، هر کدام‌ طولانی‌تر است‌، تسویه‌ شود. سایر بدهیها باید به‌ عنوان‌ بدهیهای‌ غیرجاری‌ طبقه‌بندی‌ شود.

بدهیهای جاری شامل موارد زیر می‌باشند:

1. بدهیهای عندالمطالبه که انتظار رود ظرف یکسال از تاریخ ترازنامه مطالبه شود.

2. حصه‌ای از بدهی‌های بلند مدت که انتظار ورد ظرف یکسال از تاریخ ترازنامه  تسویه گردد.

تجدید طبقه‌بندی‌ داراییها و بدهیها

هرگاه‌ پس‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌ ولی‌ قبل‌ از تصویب‌ صورتهای‌ مالی‌ توسط‌ مدیریت‌ واحد تجاری‌، رویدادهایی‌ در جهت‌ تبدیل‌ داراییها و بدهیهای‌ جاری‌ به‌ داراییها و بدهیهای‌ غیرجاری‌ و به‌عکس‌ رخ‌ دهد، نحوه‌ برخورد حسابداری‌ با آن‌ طبق‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 5 با عنوان‌ حسابداری‌ رویدادهای‌ بعد از تاریخ‌ ترازنامه‌ خواهد بود.

نحوه ارائه در صورتهای مالی

  • جمع کل داراییهای جاری و جمع کل بدهی های جاری باید در ترازنامه نشان داده شود.
  • مبلغ یک دارایی جاری یا بدهی جاری نباید از بدهی جاری  یا دارایی جاری دیگر کسر شود، مگر آنکه شرایط تهاتر داراییها و بدهیها مندرج در استاندارد حسابداری شماره 1 با عنوان نحوه ارائه صورتهای مالی برقرار باشد.

تاریخ‌ اجرا استاندارد حسابداری شماره 14

الزامات‌ این‌ استاندارد در مورد کلیه‌ صورتهای‌ مالی‌ که‌ دوره‌ مالی‌ آنها از تاریخ‌ 1380/01/01 و بعد از آن‌ شروع‌ می‌شود، لازم‌الاجراست‌.

مطابقت‌ با استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌

با اجرای‌ الزامات‌ این‌ استاندارد، مفاد استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ شماره‌ 1 با عنوان‌ نحوه‌ ارائـه‌ صورتهای‌ مالی‌ نیز رعایت‌ می‌شود.

منبع: سازمان حسابرسی