در این مقاله، با تمام استاندادرهای حسابداری مصوب و غیرمصوب، آشنا خواهید شد.

استاندارد حسابداری چیست؟

استانداردهای حسابداری از مفاهیم پایه حسابداری هستند و یادگیری آنها برای ورود به حرفه حسابداری ضروری می باشد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان حسابداری و مدیران مالی تعداد استانداردهای حسابداری را نمی دانند و با آنها به طور شایسته آشنا نیستند! تا به امروز 42 استاندارد حسابداری تدوین شده است:

عنوان استاندارد شرح وضعیت
استاندارد شماره 1 نحوه ارائه صورتهای مالی مصوب
استاندارد شماره 2 صورت جریان وجوه نقد مصوب
استاندارد شماره 3 درآمد عملیات مصوب
استاندارد شماره 4 ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی مصوب
استاندارد شماره 5 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه مصوب
استاندارد شماره 6 گزارش عملکرد مالی مصوب (کنار گذاشته شده از سال 98)
استاندارد شماره 7 استاندارد شماره 7 حذف شده است و با17 داراییهای نامشهود تلفیق شده است حذف شده
استاندارد شماره 8 حسابداری موجودی مواد وکالا مصوب
استاندارد شماره 9  حسابداری پیمانهای بلند مدت مصوب
استاندارد شماره 10 حسابداری کمکهای بلاعوض دولت مصوب
استاندارد شماره 11 داراییهای ثابت مشهود مصوب
استاندارد شماره 12 افشای اطلاعات اشخاص وابسته        مصوب
استاندارد شماره 13 حسابداری مخارج تامین مالی  مصوب
استاندارد شماره 14 نحوه ارائه  داراییهای جاری وبدهیهای جاری  مصوب (کنار گذاشته شده از سال 98)
استاندارد شماره 15 سرمایه گذاریها مصوب
استاندارد شماره 16 آثار تغییر در نرخ ارز مصوب
استاندارد شماره 17 داراییهای نامشهود     مصوب
استاندارد شماره 18 صورتهای مالی تلفیقی وحسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی  مصوب
استاندارد شماره 18-اصلاحات تغییرات استاندارد 18:  صورتهای مالی جداگانه  مصوب (تجدیدنظر شده 1398)   لازم الاجرا از ابتدای سال 1400
استاندارد شماره 19 ترکیبهای تجاری مصوب
استاندارد شماره 20 سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته     مصوب
استاندارد شماره 20-اصلاحات تغییرات استاندارد 20:  سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص  مصوب (مصوب  1398) لازم الاجرا از 1400
استاندارد شماره 21 حسابداری اجاره ها       مصوب
استاندارد شماره 22 گزارشگری مالی میان دوره ای مصوب
استاندارد شماره 23 حسابداری مشارکتهای خاص  مصوب
استاندارد شماره 24 گزارشگری مالی واحدهای تجاری درمرحله قبل از بهره برداری  مصوب
استاندارد شماره 25 گزارشگری برحسب قسمتهای مختلف مصوب
استاندارد شماره 26 فعالیتهای کشاورزی   مصوب
استاندارد شماره 27 طرحهای مزایای بازنشستگی  مصوب
استاندارد شماره 28  فعالیتهای بیمه عمومی مصوب
استاندارد شماره 29 فعالیتهای ساخت املاک مصوب
استاندارد شماره 30 سود هرسهم   مصوب
استاندارد شماره 31 داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش وعملیات متوقف شده  مصوب
استاندارد شماره 32 کاهش ارزش داراییها  مصوب
استاندارد شماره 33 مزایای بازنشستگی کارکنان   مصوب
استاندارد شماره 34 رویه های حسابداری،تغییر دربرآوردهای حسابداری واشتباهات  مصوب (لازم الاجراء از سال1398)
استاندارد شماره 35 مالیات بردرآمد  مصوب (لازم الاجراء از سال 1399)
استاندارد شماره 36 ابزارهای مالی: ارایه مصوب (لازم الاجراء از سال1398)
استاندارد شماره 37 ابزارهای مالی: افشاء  مصوب (لازم الاجراء از سال1398)
استاندارد شماره 38 ترکیبهای تجاری مصوب (تجدیدنظر شده 1397 لازم الاجراء از سال 1400)
استاندارد شماره 39 صورتهای مالی تلفیقی  مصوب (تجدیدنظر شده 1397 لازم الاجراء از سال 1400)
استاندارد شماره 40 مشارکتها مصوب ( لازم الاجراء از سال 1400)
استاندارد شماره 41 افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر مصوب  لازم الاجراء از سال 1400
استاندارد شماره 42 اندازه‌گیری ارزش منصفانه    بصورت پیش نویس تا 31خرداد 99